Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

much

คำแปล

มาก

Thank
you
very
much
,
doctor
.

ขอบคุณมาก คุณหมอ

2 ความคิดเห็น

How
much
?

เท่าไหร่

1 ความคิดเห็น

I
will
not
watch
too
much
television
.

ฉันจะไม่ดูโทรทัศน์มากเกินไป

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน