Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

movie

คำแปล

หนัง

What
movie
are
you
watching
?

คุณกำลังดูหนังเรื่องอะไรอยู่

I
will
not
watch
that
movie
.

ฉันจะไม่ดูหนังเรื่องนั้น

I
have
already
watched
this
movie
.

ฉันดูหนังเรื่องนี้แล้ว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน