Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mouth

คำแปล

ปาก

My
mouth
is
red
.

ปากของเธอสีแดง

The
mouth

ปาก

They
have
large
mouths
.

ปากของพวกเขาใหญ่

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย