Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. mountain

mountain

คำแปล

ภูเขา

Yellow
mountain

ภูเขาหวงซาน

1 ความคิดเห็น

Yellow
mountain

ภูเขาหวงซาน

1 ความคิดเห็น

She
looks
at
that
mountain
.

เธอมองภูเขาลูกนั้น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน