Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

motorcycle

คำแปล

รถจักรยานยนต์

We
want
a
motorcycle
.

พวกเราอยากได้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

We
want
a
motorcycle
.

พวกเราอยากได้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

We
want
a
motorcycle
.

พวกเราอยากได้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน