Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

motor

คำแปล

เครื่องยนต์

The
motor
is
gray
.

เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นสีเทา

The
motor
is
gray
.

เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นสีเทา

It
has
a
motor
.

มันมีเครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน