Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mother

คำแปล

แม่

My
father
loves
my
mother
.

พ่อของฉันรักแม่ของฉัน

4 ความคิดเห็น

My
father
loves
my
mother
.

พ่อของฉันรักแม่ของฉัน

4 ความคิดเห็น

My
father
loves
my
mother
.

พ่อของฉันรักแม่ของฉัน

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน