Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

more

คำแปล

มากกว่า, มากขึ้น, อีก

He
has
two
more
sons
.

เขามีลูกชายอีกสองคน

She
needs
more
water
.

เธอต้องการน้ำเพิ่ม

There
are
more
women
.

มีผู้หญิงมากกว่า

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย