Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

moon

คำแปล

พระจันทร์

They
see
the
moon
.

พวกเขามองเห็นพระจันทร์

She
sees
the
moon
.

เธอมองเห็นพระจันทร์

The
moon
is
yellow
.

พระจันทร์สีเหลือง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน