Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

month

คำแปล

เดือน

One
month
?

หนึ่งเดือนเหรอ

1 ความคิดเห็น

Years
or
months
?

หลายปีหรือหลายเดือน

1 ความคิดเห็น

One
month
?

หนึ่งเดือนเหรอ

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย