Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

money

คำแปล

เงิน

I
am
going
to
the
restaurant
,
though
I
have
no
money
.

ผมจะไปที่ร้านอาหาร ถึงแม้ว่าผมไม่มีเงิน

That
year
we
used
to
have
more
money
.

ปีนั้นเราพวกเราเคยมีเงินมากกว่านี้

We
save
money
to
open
a
restaurant
.

พวกเราเก็บเงินเพื่อเปิดร้านอาหาร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน