Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

moment

คำแปล

ชั่วขณะ

At
the
moment
I
work
.

ตอนนี้ฉันทำงาน

In
a
moment

ภายในชั่วขณะ

The
moment

ชั่วขณะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน