Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

modern

คำแปล

ทันสมัย

My
mother
has
a
modern
coffee
machine
.

คุณแม่ของฉันมีเครื่องทำกาแฟที่ทันสมัยเครื่องหนึ่ง

The
boy
has
a
modern
cellphone
.

เด็กผู้ชายมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่

It
is
a
modern
city
.

มันเป็นเมืองที่ทันสมัยเมืองหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน