Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mix

คำแปล

ผสม

We
mix
the
sugar
with
the
egg
.

พวกเราผสมน้ำตาลและไข่

3 ความคิดเห็น

They
mix
water
and
milk
.

พวกเขาผสมน้ำและนม

1 ความคิดเห็น

Mix
the
coffee
with
the
sugar
.

ผสมกาแฟและน้ำตาล

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน