Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mistake

คำแปล

ความผิด, ความผิดพลาด

I
do
not
understand
the
mistake
.

ฉันไม่เข้าใจความผิดพลาดนี้

Where
is
the
mistake
?

ความผิดพลาดนี้อยู่ที่ไหน

The
mistake

ความผิดพลาด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน