Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mirror

คำแปล

กระจก

He
also
has
a
mirror
.

เขาก็มีกระจกเหมือนกัน

Like
a
mirror

เหมือนกระจกบานหนึ่ง

We
have
a
red
mirror
.

พวกเรามีกระจกสีแดง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย