Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mirror

คำแปล

กระจก

He
also
has
a
mirror
.

เขาก็มีกระจกเหมือนกัน

He
also
has
a
mirror
.

เขาก็มีกระจกเหมือนกัน

Like
a
mirror

เหมือนกระจกบานหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน