Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

minute

คำแปล

นาที

Do
you
have
a
minute
?

คุณมีเวลาสักหนึ่งนาทีไหม

I
need
a
minute
.

ฉันต้องการหนึ่งนาที

She
sleeps
for
a
minute
.

เธอนอนหนึ่งนาที

การผันคำกริยาทั้งหมดของ minute

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน