Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mine

คำแปล

ของฉัน, ของผม

The
book
is
mine
.

หนังสือเป็นของฉัน

1 ความคิดเห็น

The
lemon
is
mine
.

มะนาวเป็นของฉัน

4 ความคิดเห็น

The
cat
is
not
mine
.

แมวไม่ใช่ของฉัน

5 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน