Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mind

คำแปล

ใจ

You
have
to
open
your
mind
.

คุณต้องเปิดใจของคุณ

Open
your
mind
.

เปิดใจของคุณ

The
mind

ใจ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน