Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

milk

คำแปล

นม

The
girl
drinks
milk
.

เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม

2 ความคิดเห็น

The
boy
drinks
milk
.

เด็กผู้ชายคนนี้ดื่มนม

4 ความคิดเห็น

The
man
drinks
milk
.

ผู้ชายคนนี้ดื่มนม

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน