Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

method

คำแปล

วิธี

They
know
about
the
method
.

พวกเขารู้เกี่ยวกับวิธีนี้

What
is
your
method
?

วิธีของคุณคืออะไร

The
method

วิธี

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย