Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

meter

คำแปล

เมตร

He
runs
one
meter
per
second
.

เขาวิ่งหนึ่งเมตรต่อวินาที

A
meter
is
enough
.

หนึ่งเมตรก็พอ

One
meter

หนึ่งเมตร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน