Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

message

คำแปล

ข้อความ

This
message
is
for
both
of
you
.

ข้อความนี้สำหรับคุณทั้งสองคน

This
message
is
wrong
.

ข้อความนี้ผิด

The
message

ข้อความ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน