Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

menu

คำแปล

รายการอาหาร

I
read
a
menu
.

ฉันอ่านรายการอาหารหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

You
read
the
menu
.

คุณอ่านรายการอาหาร

1 ความคิดเห็น

He
reads
the
menu
.

เขาอ่านรายการอาหาร

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน