Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

men

คำแปล

ผู้ชาย

You
are
men
and
I
am
a
girl
.

พวกคุณเป็นผู้ชายและฉันเป็นเด็กผู้หญิง

2 ความคิดเห็น

We
are
not
men
.

พวกเราไม่ได้เป็นผู้ชาย

1 ความคิดเห็น

They
are
men
.

พวกเขาเป็นผู้ชาย

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน