Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

memory

คำแปล

ความจำ, ความทรงจำ

He
lost
the
memory
.

เขาได้สูญเสียความทรงจำ

She
has
good
memory
.

เธอมีความทรงจำที่ดี

The
memory

ความทรงจำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน