Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

member

คำแปล

สมาชิก

The
member

สมาชิก

Each
group
has
three
members
.

แต่ละกลุ่มมีสมาชิกสามคน

The
church
has
ten
members
.

โบสถ์นี้มีสมาชิกสิบคน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย