Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

member

คำแปล

สมาชิก

The
member

สมาชิก

The
member

สมาชิก

Each
group
has
three
members
.

แต่ละกลุ่มมีสมาชิกสามคน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน