Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

meetings

คำแปล

การประชุม

There
are
meetings
every
Monday
.

มีการประชุมทุกวันจันทร์

They
hate
meetings
.

พวกเขาเกลียดการประชุม

You
like
meetings
.

คุณชอบการประชุม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน