Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

medicine

คำแปล

ยา

Time
is
the
best
medicine
.

เวลาคือยาที่ดีที่สุด

Time
is
the
best
medicine
.

เวลาคือยาที่ดีที่สุด

This
medicine
will
help
you
.

ยานี้จะช่วยคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน