Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

meat

คำแปล

เนื้อสัตว์

He
eats
meat
.

เขากินเนื้อสัตว์

2 ความคิดเห็น

I
eat
meat
.

ฉันกินเนื้อสัตว์

3 ความคิดเห็น

We
eat
meat
.

พวกเรากินเนื้อสัตว์

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน