Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

measure

คำแปล

มาตรการ

It
is
a
good
measure
.

มันคือมาตรการที่ดี

The
measure

มาตรการ

It
is
a
good
measure
.

มันคือมาตรการที่ดี

การผันคำกริยาทั้งหมดของ measure

บุคคลปัจจุบันอดีต
Imeasuremeasured
he/she/itmeasuresmeasured
you/we/theymeasuremeasured
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน