Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

meaning

คำแปล

What
is
the
meaning
of
your
name
?

ความหมายของชื่อของคุณคืออะไร

What
is
the
meaning
of
this
word
?

ความหมายของคำนี้คืออะไร

The
meaning

ความหมาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน