Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mayor

คำแปล

นายกเทศมนตรี

Is
he
the
mayor
?

เขาคือนายกเทศมนตรีใช่ไหม

Is
he
the
mayor
?

เขาคือนายกเทศมนตรีใช่ไหม

He
knows
the
mayor
.

เขารู้จักนายกเทศมนตรี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน