Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

matter

คำแปล

เรื่อง, สสาร

No
matter
how
tall
it
is
?

ไม่ว่ามันจะสูงเท่าไหร่ก็ตาม

It
is
a
matter
of
time
.

มันเป็นเรื่องของเวลา

The
matter

เรื่อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน