Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

match

คำแปล

การแข่งขัน

Do
you
want
to
see
the
match
together
?

คุณอยากดูการแข่งขันนี้ด้วยกันมั้ย

They
want
to
win
the
match
.

พวกเขาอยากชนะการแข่งขันครั้งนี้

This
is
the
last
match
.

นี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้าย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน