Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mass

คำแปล

มวล

Sometimes
a
mass
will
change
to
energy
.

บางครั้งมวลจะเปลี่ยนเป็นพลังงาน

Heat
has
no
mass
.

ความร้อนไม่มีมวล

The
mass

มวล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน