Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

market

คำแปล

ตลาด

We
go
to
the
market
together
.

พวกเราไปตลาดด้วยกัน

I
go
to
the
market
.

ฉันไปที่ตลาดนี้

The
market

ตลาด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน