Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

march

คำแปล

มีนาคม

March
,
April
,
May
and
June

เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน

1 ความคิดเห็น

February
,
March
and
April

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน

2 ความคิดเห็น

March
,
April
,
May
and
June

เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ march

บุคคลปัจจุบันอดีต
Imarchmarched
he/she/itmarchesmarched
you/we/theymarchmarched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน