Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

map

คำแปล

แผนที่

Do
you
have
a
map
?

คุณมีแผนที่ไหม

Do
you
have
a
map
?

คุณมีแผนที่ไหม

Map
of
the
castle

แผนที่ปราสาท

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน