Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

many

คำแปล

หลาย

You
have
many
books
.

คุณมีหนังสือเยอะ

1 ความคิดเห็น

How
many
children
does
she
have
?

เธอเค้ามีลูก

3 ความคิดเห็น

How
many
girls
are
in
the
zoo
?

เด็กผู้หญิงกี่คนอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน