Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

managed

คำแปล

จัดการ, บริหาร

การผันคำกริยาของmanage

I
would
have
managed
the
library
.

ฉันคงจะได้บริหารห้องสมุดนี้

I
would
have
managed
the
institute
.

ฉันคงจะได้บริหารสถาบันนี้

I
would
have
managed
the
kitchen
.

ฉันคงจะได้จัดการครัวนั่น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน