Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

majority

คำแปล

คนส่วนมาก, ส่วนใหญ่, เสียงส่วนมาก

We
are
the
majority
.

พวกเราคือคนส่วนใหญ่

They
are
the
majority
.

พวกเขาคือคนส่วนใหญ่

The
majority

คนส่วนใหญ่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน