Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

magazine

คำแปล

นิตยสาร

The
magazine
is
about
the
wine
.

นิตยสารเกี่ยวกับไวน์

1 ความคิดเห็น

The
magazine
is
about
the
wine
.

นิตยสารเกี่ยวกับไวน์

1 ความคิดเห็น

The
magazine
is
about
the
wine
.

นิตยสารเกี่ยวกับไวน์

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน