Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

machine

คำแปล

เครื่องจักร

I
use
my
brother
's
machine
.

ฉันใช้เครื่องจักรของพี่ชายของฉัน

I
use
my
brother
's
machine
.

ฉันใช้เครื่องจักรของพี่ชายของฉัน

My
husband
is
like
a
machine
.

สามีของฉันเป็นเหมือนเครื่องจักร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน