Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lunch

คำแปล

อาหารกลางวัน

The
boy
eats
lunch
.

เด็กผู้ชายกินข้าวเที่ยง

3 ความคิดเห็น

We
eat
lunch
.

พวกเรากินข้าวเที่ยง

0 ความคิดเห็น

The
lunch

ข้าวเที่ยง

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน