Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

loves

คำแปล

She
loves
me
.

เธอรักฉัน

3 ความคิดเห็น

He
loves
you
.

เขารักคุณ

4 ความคิดเห็น

The
man
loves
the
woman
.

ผู้ชายรักผู้หญิง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ love

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iloveloved
he/she/itlovesloved
you/we/theyloveloved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน