Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

loved

คำแปล

When
I
was
young
,
I
loved
to
eat
meat
;
now
I
am
a
vegetarian
.

ตอนผมอายุน้อย ผมชอบกินเนื้อสัตว์มาก ตอนนี้ฉันเป็นมังสวิรัติ

She
never
loved
him
.

เธอไม่เคยรักเขา

I
never
loved
you
.

ฉันไม่เคยรักคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ love

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iloveloved
he/she/itlovesloved
you/we/theyloveloved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน