Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lots

คำแปล

อย่างมาก

You
have
lots
of
books
.

คุณมีหนังสือหลายเล่ม

I
have
lots
of
books
.

ฉันมีหนังสือหลายเล่ม

I
have
lots
of
flowers
.

ฉันมีดอกไม้หลายดอก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน